Hành Chánh Điện Tử Giáo hội
Hành Chánh Điện Tử Giáo hội

Bến Tre: BTS GHPGVN tỉnh Thông Báo về việc tổ chức Đại Giới đàn Thiện Duyên PL.2567 – DL.2024

– Căn cứ Công văn số 518 /CV.HĐTS ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, v/v cho phép Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Đại giới đàn Thiện Duyên 2024.

– Căn cứ kết quả phiên họp Ban Trị sự và Ban tổ chức Đại giới đàn ngày 10 tháng 11 năm 2023, nhằm triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Thiện Duyên PL.2567, số 161/KH-BTS, ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre và công văn chấp thuận số 3096/BTG, ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre.

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre thông báo:

I./ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN:

1.Thời gian:

Diễn ra 04 ngày – Từ ngày 14 đến 17 tháng 4 năm 2024 (Nhằm ngày 06 đến 09 tháng 3 năm Giáp Thìn).

2. Địa điểm:

 + Giới đàn Tăng: Chùa Viên Minh,  phường An Hội, TP.Bến Tre.

 + Giới đàn Ni: Chùa Bạch Vân, phường 6, TP.Bến Tre.

II./ ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:

1.Về mặt Giáo hội:

a./ Đối với giới tử trong tỉnh Bến Tre thực hiện quy định tại điều 39,40,42,43,44,45,46 Chương IX Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN như sau:

+ Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất 2 năm.

– Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

+ Thọ giới Sa di, Sa di Ni phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Xuất gia tu học ít nhất 2 năm, tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.

– Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

+ Thọ giới Thức xoa ma na phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 18 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất 2 năm.

– Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

b./Đối với giới tử ngoài tỉnh ngoài việc thực hiện quy định tại điều 41, chương IX Quy chết hoạt động Ban Tăng sự Trung ương: Phải được sự chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh.

2.Về mặt Nhà nước:

Việc thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di Ni, phải được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và  Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

III./ HỒ SƠ GIỚI TỬ:

1.Hồ sơ giới tử gồm có:

+ 01 đơn xin phát nguyện thọ giới có ý kiến chấp thuận Bổn sư hoặc Y chỉ sư, ý kiến chấp thuận của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện (giới tử trong tỉnh); ý kiến giới thiệu của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành đối với giới tử ngoài tỉnh.

+ 01 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

+ 01 bản sao đơn xin xuất gia đối với giới tử thọ giới Sa di, Sa di Ni.

+ 01 bản sao chứng điệp thọ giới Sa di đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo.

+ 01 bản sao chứng điệp thọ giới Thức xoa ma na đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo Ni.

+ 01 bản sao chứng điệp Sa di Ni đối với giới tử thọ giới Thức xoa ma na.

+ 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương có thị thực đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni dưới 30 tuổi tính theo khai sanh.

+ 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương có thị thực đối với giới tử thọ giới Sa di. Sa di Ni, Thức xoa ma na dưới 30 tuổi tính theo khai sanh.

+ 02 tấm ảnh màu (3 x 4)

2. Phát hồ sơ:

+ Thời gian:  Kể từ ngày ra thông báo này.

+ Địa điểm:

– Giới tử trong và ngoài tỉnh liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, hoặc Giới tử trong tỉnh liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban trị sự GHPGVN huyện mà mình hiện đang đăng ký sinh hoạt tu học trong danh bạ Tăng Ni (nếu có).

– Riêng giới tử là Tăng Ni sinh Trường trung cấp Phật học tỉnh Bến tre liên hệ nhận hồ sơ giới tử tại Văn phòng Ban giám hiệu, đơn xin thọ giới do Ban giám hiệu giới thiệu thay Bổn sư/ Y chỉ sư có xác nhận của BTS, sơ yếu lích lịch của các giới tử này do BGH xác nhận.

+ Giởi tử có thể tải hồ sơ về từ:

https://phatsuonline.vn/

https://phatgiao-tinhbentre.com/ (hoặc facbook Phật giáo tỉnh Bến Tre)

3.Thu hồ sơ:

– Giới tử trong tỉnh nộp hồ sơ tại văn phòng BTS huyện/thành phố mình tu học, khi nộp mỗi một bộ hồ sơ đóng góp 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) cho Ban tổ chức giới đàn, hạn chót là hết ngày 01 tháng 3 năm 2024 để ban thường trực Ban Trị sự duyệt xét phân loại giới

– Hồ sơ giới tử ngoài tỉnh nộp tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, khi nộp mỗi bộ hồ sơ đóng góp 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) hạn cuối là hết ngày 01 tháng 3 năm 2024.

IV./ KHẢO HẠCH:

– Nội dung khảo hạch theo đề cương ôn thi của Ban tổ chức (đính kèm đề cương)

– Phải thuộc và hiểu nghĩa hai thời công phu.

– Phải thuộc và hiểu nghĩa 4 quyển luật trường hàng (Có tụng luật trường hàng)

– Thời gian khảo hạch quy định tại chương trình của đàn giới: 07 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 04 năm 2024 (ngày 07 tháng 03 năm Giáp Thìn).

V./ MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIỚI TỬ:

– Giới tử phải có mặt tại đàn giới vào buổi sáng ngày 14 tháng 4 năm 2024 (nhằm ngày 06 tháng 3 năm Giáp Thìn) để chuẩn bị các thủ tục nhập đàn giới như xem danh sách được thọ giới, nhận phiếu báo danh…

– Trong thời gian 4 ngày từ 14 – 17 tháng 4 năm 2024 (tức ngày 06 – 09 tháng 3 năm Giáp Thìn) diễn ra đàn giới, giới tử không được vắng mặt, không được phép của Ban tổ chức, giới tử không được tự ý rời khỏi giới đàn, nếu vi phạm thì không còn là giới tử tại đàn giới.

– Đem theo đồ dùng cá nhân, y hậu, tọa cụ, bình bát, đãy lọc nước tùy theo giới mình xin lãnh thọ, Y hậu hay lễ phục phải đúng theo quy định của Quy chế hoạt động Ban Tăng sự trung ương và Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN.

VI./ ĐÓNG GÓP CÚNG DƯỜNG:

Ban tổ chức kêu gọi sự hiệp lực nhiệt tình ủng hộ của Chư tôn đức Tăng Ni, các tự viện, quý Phật tử và nhất là các tự viện có giới tử xin thọ giới.

Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện/thành hội trong tỉnh tích cực vận động sự ủng hộ tịnh tài tịnh phẩm cho Ban tổ chức đàn giới thành tựu một sự kiện Phật sự quan trọng này.

Trên đây là thông báo của Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Đại giới đàn Thiện Duyên PL.2567 – DL.2024, rất mong được Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, Trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh động viên khuyến khích giới tử đủ điều kiện phát nguyện lãnh thọ giới pháp tu học, trở về tham dự đăng đàn truyền giới do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức.

Kính chúc quý Ban, Chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng chư vị giới tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý.

Trị sự Trưởng Giáo Hội Tăng già nhiệm kỳ 1952 – 1953 –  Viện chủ chùa Linh Quang, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

I./ THỜI KỲ NIÊN THIẾU

Đại lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Duyên, thế danh là Hồ Văn Đầy, sinh năm 1900, trong một gia đình trung nông, Phật tử thuần thành kính tin Tam Bảo, tại Tổng Minh Thiện, làng Phú Mỹ (nay là xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.).

Thân phụ là cụ ông Hồ Văn Mổ, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Út. Ngài sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, Ngài là người thứ 2 trong gia đình. Thuở nhỏ Ngài theo mẹ đến chùa lễ Phật, được nhân duyên ngộ đạo, phát tâm quy y Tam Bảo với Hòa thượng thượng Chánh hạ Nguyên, tại chùa Phú Long, làng Phú Mỹ, được Hòa thượng cho pháp danh Thiện Duyên.

II./ THỜI KỲ XUẤT GIA VÀ HÀNH ĐẠO

Năm 1916, Ngài được song thân chấp thuận cho Ngài thế phát xuất gia với Hòa thượng Thượng Chánh hạ Nguyên, húy Như Hòa, bổn sư vẫn giữ pháp danh là Thiện Duyên, tự Kiểu Quang, lúc bấy giờ Ngài được 16 tuổi,

Từ đây ý chí xuất gia đã thành tựu, Ngài chăm chỉ trao dồi sự học giáo lý hai thời công phu, bốn quyển luật Trường hàng và chăm chỉ hầu thầy, tại chùa Phú Long, năm 1918 Ngài được Hòa thượng bổn sư cho đi thọ Sa-di giới. Đến năm 1920, được Hòa thượng bổn sư cho phép thọ cụ túc Tỳ-kheo Bồ tát giới.

Năm 1923, Ngài tham gia khóa An cư Kiết hạ tại chùa Tiên Linh (chùa Tuyên Linh ngày nay) do cụ tổ Lê Khánh Hòa, húy Như Trí, hiệu Bảo Thông Như Lợi, làm Thiền chủ và Ngài cũng cầu chánh pháp nhãn tạng với cụ Tổ.

Năm 1930 Ngài về trùng tu chùa Linh Sơn và làm trụ trì nơi đây, cùng chư Tôn Hòa thượng khai mở Trường kỳ và Trường hương tại chùa Linh Sơn, nay là xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Năm 1932, Ngài được cụ bà Lê Thị Ngỡi (pháp danh Diệu Lý, tự Như Nghĩa) thỉnh Ngài về chùa Linh Châu, Cái Mít, Giồng Trôm (nay là xã Nhơn Thạnh thành phố Bến Tre) làm trụ trì.

Đến 1937, chùa Tân Long, quận 2 tổng Minh Nghĩa, thôn An Thới, tổ chức đại giới đàn do Hòa thượng Kim Tuyên làm Hóa chủ, Hòa thượng Thích Hoằng Lý, húy Như Thông làm Đàn đầu Hòa thượng. Ngài được chư Tôn thiền đức thỉnh làm Yết ma và Phó chủ kỳ giới đàn, Hòa thượng Thích Chánh Nguyên, húy Như Hòa làm Thư ký của đàn giới.

Năm 1940, Ngài về làm Trụ trì chùa Gia Hưng, xã Thạnh Ngãi huyện Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa (nay là xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Năm 1949 Ngài giao lại chùa Gia Hưng cho Hòa thượng thượng Thiện hạ Chánh, Ngài trở về làm Trụ trì chùa Linh Quang, xã Phước Mỹ Trung, quận Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa, nay là thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Năm 1950, chùa Long Minh, thôn Trường Thịnh, quận Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa (nay là xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre). Hòa thượng thượng Chánh hạ Hiệp, húy Kiểu Tiên, cùng chư sơn thiền đức tổ chức Trường kỳ, cung thỉnh Ngài làm Thiền chủ.

Năm 1953, Ngài được chư Tôn thiền đức Tăng Ni tỉnh Kiến Hòa (nay là tỉnh Bến Tre) cung thỉnh Ngài ngôi vị Trị sự trưởng tỉnh Phật giáo Tăng già. Hòa thượng Thượng Chí hạ An làm Tăng trưởng.

Ngày 05 tháng 11 năm  Ất Mùi (1955) Hòa thượng bổn sư Thượng Chánh hạ Nguyên viên tịch, Ngài cùng chư huynh đệ trong tông phong, như Hòa thượng Thích Thiện Chánh, Hòa thượng Thích Thiện Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Hoằng, Hòa thượng Thích Thiện Vinh, Hòa thượng Thích Thiện Quang, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Ý, Hòa thượng Thích Kiểu Quý, đồng trở về tổ đình Phú Long lo tang lễ.

Năm 1960, Ngài đem thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Út về chùa Linh Quang, cụ bà qua đời, Ngài lo tang lễ xong cư tang báo hiếu mẫu thân.

III./THỜI KỲ TỊNH TU VÀ VIÊN TỊCH

Năm 1964, vùng đất quê hương Ba Vát chiến tranh ác liệt, nhưng Ngài vẫn cố gắng mật tu tịnh hạnh của mình và hướng dẫn cho môn đồ đệ tử như các vị : Hòa thượng Thích Thiện Thông (chùa Bửu Minh); Hòa thượng Thích Huệ Thành, Thành viên HĐCM Viện chủ chùa Gia Hưng; Hòa thượng Thích Nhơn Hương, trụ trì chùa Long Minh; Thượng tọa Thích Bửu Châu, Ủy viên Kiểm soát Ban đại diện Phật giáo huyện Mỏ Cày, Trụ trì chùa Linh Quang; Thượng tọa Thích Bửu Quang, Trụ trì chùa Phước Long; Thượng tọa Thích Huệ Tùng, Trụ trì chùa Kỳ Viên; Thầy Thành Nghiệp và Hòa thượng thích Nhựt Tấn –  Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Viện chủ chùa Tiên Đài hiện nay. Đệ Tôn của Ngài là TT.Thích Minh Phong – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Huyện Mỏ Cày Bắc, Trụ trì chùa Linh Quang hiện nay. Vì sự tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, chẳng ngại tuổi già sức yếu hướng dẫn cho Tăng đoàn và Nam Nữ Phật tử trên con đường học đạo giải thoát cho tự thân và mọi người.

Do sức khỏe kiệt dần suy giảm môn đồ pháp quyến đã tận tình chăm sóc nhưng sau cơn bệnh duyên, Ngài đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch ngày 04 tháng 12 năm Bính ngọ (1965) tại chùa Linh Quang, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa, (nay là tỉnh Bến Tre), trụ thế 65 năm, hạ lạp 45 mùa.

Thế là viên thành hạnh nguyện của một Tăng già, thực hiện hạnh Bồ Tát trên cõi đời này giác linh Hòa thượng đã trở về thế giới vô tung bất diệt, nhưng công hạnh của Ngài vẫn còn sống mãi trong tâm tư ký ức của Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà.

Nam mô Linh Quang Đường thượng Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Thế, húy Kiểu Quang, thượng Thiện hạ Duyên, Hồ công Hòa thượng giác linh thiền tọa./.

1 – BÌA HỒ SƠ ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN DUYÊN 2024

2 – SƠ YẾU LÝ LỊCH ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN DUYÊN 2024

3 – ĐƠN XIN THO GIOI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN DUYÊN 2024

4 – CÂU HỎI VÀ TAI LIỆU ÔN THI KHẢO HẠCH SA DI – SA DI NI

5 – CÂU HỎI VÀ TÀI LIỆU ÔN THI KHẢO HẠCH TỲ KHEO – TỲ KHEO NI – THỨC XOA

6 – DON XIN CẦU THẦY Y CHỈ

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận