Phật giáo & Văn hóa
Phật giáo & Văn hóa

Bến Tre Link tải hồ sơ và câu hỏi khảo hạch Đại Giới Đàn Hiển Pháp PL

25/12/2023

Bến Tre Link tải hồ sơ và câu hỏi khảo hạch Đại Giới Đàn Hiển Pháp PL

(Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện)

Link tải hồ sơ và câu hỏi khảo hạch Đại Giới Đàn Hiển Pháp PL.2563 – DL.2020 dưới đây:
http://www.mediafire.com/file/bj6wjzljbupirj4/H%25C3%2594_S%25C6%25A0_2020.rar/file

CÂU HỎI KHẢO HẠCH GIỚI TỬ SA-DI, SADI NI 

———–o0o———–

 1. Bài chú Đại Bi có tất cả bao nhiêu câu ?
 2. Thần chú Như Ý Bửu Luân Vương Đà la ni do Bồ tát nào thuyết ?
 3. Người trì chú Tiêu Tai Kiết Tường phải hội đủ ba pháp quán nào ?
 4. Bốn câu kệ sau đây là của Bồ tát nào tán thán làm lời mở đầu cho Phật mẫu Chuẩn Đề thần chú ?

Khể thủ Quy y Tô Tất Đế. Đầu diện đảnh lễ thất Câu Chi.

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề. Duy nguyện Từ bi thùy gia hộ”.

 1. Phật nói kinh A Di Đà là do ai hỏi ?
 2. Theo Kinh A Di Đà, điều kiện chính để vãng sanh là gì ?
 3. Tôn chỉ đường lối tu theo kinh A Di Đà là gì ?
 4. Kinh A Di Đà là đúng sự thật do ai xác nhận ?
 5. Pháp tu niệm Phật theo kinh A Di Đà là để dành cho những ai ?
 6. Kinh Hồng danh Sám hối có bao nhiêu danh hiệu Phật ?
 7. Tu pháp Sám hối cần phải có đủ những điều kiện nào ?
 8. Theo kinh Hồng danh Sám hối, mục đích của người xuất gia cầu quả vị gì ?
 9. Sám hối có tất cả bao nhiêu cách ?
 10. Mười danh hiệu của Phật là gì, kể ra ?
 11. Nghi thức Mông sơn thí thực do ai biên soạn ?
 12. 4 câu kệ trong Mông sơn thí thực sau đây được trích từ kinh nào ?

Nhược nhơn dục liễu tri. Tam thế nhất thiết Phật,

Ứng quán pháp giới tánh. Nhất thiết duy tâm tạo”

 1. Tiêu Diện Đại sĩ là hóa thân của Bồ tát nào ?
 2. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho phù hợp nhất.

“. . . . . . . . sở tạo chư ác nghiệp. Giai do vô-thỉ tham, sân, si,

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh. Nhứt thiết cô hồn giai sám hối”.

 1. Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng”,đây là thần chú gì ?
 2. Đạo Phật nghĩa là gì ?
 3.  Tam tạng kinh điển của đạo Phật là những gì ?
 4.  La-hầu-la là con của ai ?
 5.  Bốn thánh tích trọng đại liên quan đến cuộc đời đức Phật Thích Ca là những nơi nào ?
 6. Theo Phật học phổ thông khóa 1, bài thứ 4 người Quy y Phật rồi nguyện trọn đời không được làm gì ?
 7. Theo Phật học phổ thông khóa 1, bài thứ 4 người Quy y Pháp rồi nguyện trọn đời không được làm gì ?
 8. Theo Phật học phổ thông khóa 1, bài thứ 4 người Quy y Tăng rồi nguyện trọn đời không được làm gì ?
 9. Tam bảo có 3 bực. Đó là gì ?
 10. Ngũ giới bao gồm những gì ?
 11. Đâu là cách sám hối sai lầm không phải của Đạo Phật ?
 12. Phải lạy Phật như thế nào mới đúng ý nghĩa ?
 13. Hãy kể tên 7 cách lạy mà Phật học phổ thông khóa 1, bài thứ 7 đã ghi ?
 14. Giáo lý của đạo Phật gồm có những gì ?
 15. Tam minh là gì ?
 16. Định nghĩa “Giới” là gì ? “Luật” là gì ?
 17. Các bài kệ trong Tỳ Ni Nhựt Dụng thiết yếu phần nhiều có một câu giống nhau, câu đó là gì ? Đọc hai bài kệ để chứng minh ?
 18. Như thế nào mới gọi là hảo tâm xuất gia ?
 19. Ngũ giới của người xuất gia là gì ?
 20. Hãy kể 5 pháp quán của người xuất gia khi ăn cơm ?
 21. Bài kệ Thị giả tống thực tụng đọc lúc nào ?
 22. Phật dạy người xuất gia phải đền trả tứ ân. Vậy tứ ân là những gì ?
 23. Tam nghiệp là gì ? Nghiệp nào quan trọng hơn hết ?
 24. Người uống rượu có bao nhiêu lỗi ?
 25. Sa di là gì ? Có mấy nghĩa ?
 26. Sa di có mấy bực ? Kể ra.
 27. Vì sao gọi là Khu ô Sa di ?
 28. Vì sao gọi là Ứng pháp Sa di ?
 29. Người muốn được thọ giới Sa di tuổi thấp nhất phải là bao nhiêu ?
 30. Oai nghi là gì ?
 31. Sa môn là gì ?
 32. Hòa Thượng là tiếng nước nào ?
 33. Trung Hoa dịch từ “Hòa thượng” nghĩa là gì ?
 34. A xà Lê có mấy bực ?
 35. Trong 24 thiên oai nghi, Theo chúng đi ăn thiên thứ mấy ?
 36. Theo Hạ thiên Oai nghi môn, có bao nhiêu trường hợp Sa di không phải đứng dậy khi thấy bậc Đại Sa môn đi qua ?
 37. Hãy viết ra bài kệ xuất sanh ?
 38. Hãy viết ra bài kệ Thị giả tống thực ?
 39. Hãy viết ra bài chú súc miệng ?
 40. Bài kệ chú cạo tóc ?
 41. Kệ chú thọ Đãy lọc nước (Lự Thủy Nang: của Sa di)
 42. Kệ chú Đấp Mạn Y An Đà Hội
 43. Hãy cho biết GHPGVN được thành lập từ năm nào, mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì?
 44. Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI được thông qua tại kỳ Đại hội nào?
 45. Vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Nội quy Ban Tăng sự?
 46. Đức Pháp chủ GHPGVN hiện nay là ai?
 47. Chủ tịch hội đồng trị sự GHPGVN hiện nay là ai?
 48. Phương châm hoạt động của GHPGVN là gì?
 49. Hệ thống tổ chức của GHPGVN được quy định như thế nào?
 50. Hội đồng Chứng minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiệm vụ gì?
 51. Hiện nay cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN là cơ quan nào?
 52. Tóm tắt ngắn gọn quá trình hành đạo của Hòa thượng Thích Hiển Pháp từ khi GHPGVN được thành lập?

CÂU HỎI GIỚI TỬ TỲ KHEO, TỲ KHEO NI, THỨC XOA

———–o0o———–

 1. Câu: “Như nhứt chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ Nê hoàn” là lời phát nguyện của ai ?
 2. Bài chú Đại Bi có tất cả bao nhiêu câu ?
 3. Tam bảo trong Kinh Lăng Nghiêm, Tăng Bảo là những vị nào ?
 4. Thần chú Như Ý Bửu Luân Vương Đà la ni do Bồ tát nào thuyết ?
 5. Người trì chú Tiêu Tai Kiết Tường phải hội đủ ba pháp quán nào ?
 6. Bốn câu kệ sau đây là của Bồ tát nào tán thán làm lời mở đầu cho Phật mẫu Chuẩn Đề thần chú ?

“Khể thủ Quy y Tô Tất Đế.                  Đầu diện đảnh lễ thất Câu Chi.

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề.        Duy nguyện Từ bi thùy gia hộ”.

 1. Để được tăng trưởng thọ mạng Đức Phật gọi Bồ tát nào đến để thuyết thần chú Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà la ni ?
 2. Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn là do Bồ tát nào thỉnh Phật thuyết ?
 3. Theo năm thời kinh của Phật giáo thì Kinh Tiểu bổn A Di Đà thuộc thời nào ?
 4. Ba bậc Bất thối theo kinh A Di Đà là gì ?
 5. Trong thời Hồng Danh Bửu Sám chúng ta lạy bao nhiêu vị Phật ?
 6. Theo Phật giáo, ba pháp Sám hối là những pháp nào ?
 7. Sám hối đoạn trừ phiền não thành tựu ba trí nào ?
 8. Ba pháp thí của Phật giáo là gì ?
 9. Để thành tựu hạnh thí đúng nghĩa phải hội đủ ba điều kiện nào ?
 10. Theo Nhị Khóa Hiệp Giải, Địa ngục có ba chỗ đó là gì ?
 11. Loài Quỉ có ba điều chướng ngại là những điều nào ?
 12. Có bao nhiêu Quỉ vương làm chủ thống lãnh các bộ Quỉ – Thần ?
 13. Hình ảnh bảy hoa sen khi Thái tử Sĩ-đạt-ta Đản sanh tượng trưng cho ai ?
 14. Thái tử có bao nhiêu tướng tốt, bao nhiêu vẻ đẹp ?
 15. Thái tử dạo 4 cửa thành trong thấy những gì ?
 16. Đức Phật xuất thân từ giai cấp nào ?
 17. Thái Tử sanh bao lâu thì mẹ của Ngài qua đời ?
 18. Thái tử tu ép xác khổ hạnh sáu năm, đường lối tu này đúng hay sai ?
 19. Lời dạy sau cùng của Đức Phật được ghi trong kinh nào ?
 20. Hãy cho biết Tam Bảo gồm có mấy bực ? Kể ra ?
 21. Bốn giới đầu của Bát Quan Trai là gì ?
 22. Vì sao ta phải ăn chay ?
 23. Người Phật tử tại gia có Bổn Phận như thế nào đối với tự thân ?
 24. Theo Phật học Phổ thông, từ “Vô thường” nghĩa là gì ? có mấy loại ?
 25. Theo Phật học phổ thông, Nhân quả có bao nhiêu đặc tính ?
 26. Lục đạo mà chúng sanh luân hồi là những cảnh giới nào ?
 27. Tứ nhiếp pháp là gì ?
 28. Sáu pháp Hòa kính là những pháp nào ?
 29. Ðể vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Ðà cần có những điều kiện gì ?
 30. Kinh Tứ Thập Nhị Chương thuộc hệ tư tưởng nào ?
 31. Kinh Tứ Thập Nhị Chương ai dịch từ chữ hán sang chữ Việt ?
 32. Những gì gọi là lục Thần Thông ?
 33. Căn bản của quán vô thường là gì ?
 34. Những phần nào thuộc ngũ dục lạc ?
 35. Bài kệ sau đây Đức Phật nói trong chương thứ mấy của Kinh Tứ thập Nhị Chương ?

Dục sanh từ ý ông, ý do tư tưởng sanh, Cả hai tâm vắng lặng, phi sắc cũng phi hành”

 1. Kinh Tứ thập Nhị Chương Đức Phật thuyết bao nhiêu điều khó ?
 2. Phật dạy: Sa môn hành đạo không như con trâu kéo xe, thân tuy hành đạo, mà tâm đạo chẳng hành; tâm đạo nếu hành, đâu cần hành đạo, thuộc chương thứ mấy ?
 3. Bát nhã độ (hay trí huệ độ) gồm có những phần nào ?
 4. Đức Phật thuyết Kinh Thập Thiện ở đâu ? Cho ai nghe ?
 5. Mười điều trong Kinh Thập Thiện là gì ?
 6. Lục Chủng Thành tựu gồm những gì ?
 7. Trong kinh thường nhắc đến Bát bộ hộ trì chánh pháp là ai ?
 8. Lục đạo chúng sanh là gì ?
 9. Ngũ Uẩn gồm năm thứ là những thứ nào ?
 10. Bát Chánh Đạo là những gì ?
 11. Ngũ giới của hàng xuất gia là gì ?
 12. Kinh Di Giáo được đức Phật nói lúc nào.
 13. Đối tượng chính Phật thuyết kinh Di Giáo là ai ?
 14. Phật nói kinh Di Giáo tại đâu ?
 15. Kinh Di Giáo được ngài Cưu Ma La Thập dịch ở nước nào ?
 16. Nội dung kinh Di Giáo đề cập là gì ?
 17. Nội dung kinh Di Giáo nhấn mạnh tầm quan trọng nhất là gì ?
 18. Vì sao Kinh Di Giáo Phật dạy: “Sau khi ta nhập diệt các ông phải lấy giới luật làm thầy” ?
 19. Vì sao Kinh Di Giáo dạy người tu phải tập hạnh “muốn ít và biết đủ” ?
 20. Sa di là gì ? Có mấy nghĩa ?
 21. Sa di có mấy bực ? Kể ra.
 22. Định nghĩa “Giới” là gì ? “Luật” là gì ?
 23. Trong mười giới Sadi, giới nào trọng, giới nào khinh ? Kể ra.
 24. Các bài kệ trong Tỳ ni nhựt dụng thiết yếu phần lớn có một câu giống nhau, câu ấy là gì ? đọc hai bài kệ để chứng minh ?
 25. Như thế nào mới gọi là hảo tâm xuất gia ?
 26. Oai nghi là gì ?
 27. Luật nghi” của Sa Di là gì ?
 28. Sa môn là gì ?
 29. Ngũ giới của người xuất gia là gì ?
 30. Hòa Thượng là tiếng nước nào ? Trung Hoa dịch là gì ?
 31. A xà Lê có mấy bực ?
 32. Trong 24 thiên oai nghi, Theo chúng đi ăn là thiên thứ mấy ?
 33. Hãy kể 5 pháp quán của người xuất gia khi ăn cơm ?
 34. Hãy viết ra bài kệ xuất sanh ?
 35. Hãy viết ra bài kệ Thị giả tống thực
 36. Phật dạy người xuất gia phải đền trả 4 ân. Vậy 4 ân đó là gì ?
 37. Trong Sa Di giới, người uống rượu có bao nhiêu lỗi ?
 38. Hãy viết ra bài chú súc miệng ?
 39. Tam nghiệp là gì ? Nghiệp nào quan trọng hơn hết ?
 40. Hãy viết tên 24 thiên oai nghi ?
 41. Bài kệ chú cạo tóc ?
 42. Kệ chú thọ Dãy lọc nước (Lự thủy nang của Sa di)
 43. Kệ chú Đấp Mạn Y An Đà Hội
 44. Kệ chú thọ đãi lọc nước (của Tỳ kheo)
 45. Bài chú Ngũ điều Y
 46. Bài chú Thất điều Y
 47. Bài chú Cửu điều Y
 48. Kệ chú thọ Bát
 49. Bát kỉnh pháp là gì ?
 50. Hãy cho biết GHPGVN được thành lập từ năm nào, mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì?
 51. Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI được thông qua tại kỳ Đại hội nào?
 52. Vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Nội quy Ban Tăng sự?
 53. Đức Pháp chủ GHPGVN hiện nay là ai?
 54. Chủ tịch hội đồng trị sự GHPGVN hiện nay là ai?
 55. Phương châm hoạt động của GHPGVN là gì?
 56. Hệ thống tổ chức của GHPGVN được quy định như thế nào?
 57. Hội đồng Chứng minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiệm vụ gì?
 58. Hiện nay cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN là cơ quan nào?
 59. Tóm tắt ngắn gọn quá trình hành đạo của Hòa thượng Thích Hiển Pháp từ khi GHPGVN được thành lập?

FILE ẢNH CÂU HỎI GIỚI TỬ SA DI, SA DI NI 

———–o0o———–

 Trang 01

Trang 02

Trang 03

FILE ẢNHCÂU HỎI KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TỲ KHEO, TỲ KHEO NI, THỨC XOA

———–o0o———–

Trang 01

Trang 02

Trang 03

Trang 04

FILE ẢNH ĐƠN XIN THỌ ĐẠI GIỚI 

———–o0o———–

TRANG 01

TRANG 02

FILE ẢNH BÌA HỒ SƠ ĐƠN XIN THỌ GIỚI

———–o0o———–

FILE ẢNH  SƠ YẾU LÝ LỊCH XIN THỌ GIỚI

———–o0o———–

TRANG 01

TRANG 02

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre