Tin tức Phật sự

Bến Tre Thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa PL.2565 – DL.2022

28/12/2023

Bến Tre Thông báo về việc  tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa PL.2565 – DL.2022

Căn cứ Công văn số 345 /CV.HĐTS ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, v/v cho phép Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa 2022;

–  Căn cứ kết quả phiên họp Ban trị sự và Ban tổ chức giới đàn ngày 10 tháng 12 năm 2021 nhằm triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa PL 2565 số 127/KH-BTS ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre;

– Căn cứ công văn chấp thuận số 01/BTG ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ban tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bến Tre về việc tổ chức đại giới đàn Niệm Nghĩa năm 2022;

Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre thông báo:

I./THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN:

1./Thời gian:

 Tiến hành 04 (bốn) ngày từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 4 năm 2022 (Nhằm ngày 06  đến ngày 09 tháng 3  năm Nhâm Dần).

2./Địa điểm:

+ Giới đàn Tăng: chùa Viên Minh,  phường An Hội, Tp.Bến Tre.

+ Giới đàn Ni: chùa Bạch Vân, phường 6, TP.Bến Tre.

II./ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:

1./Về mặt Giáo hội:

a/ Đối với giới tử trong tỉnh Bến Tre thực hiện quy định tại điều  44, 45,46 Chương IX Nội quy Ban Tăng sự trung ương GHPGVN như sau:

+ Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất 2 năm.

– Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung hoc hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

+ Thọ giới Sa di, Sa di Ni phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 16 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Xuất gia tu học ít nhất 2 năm , tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.

 – Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

+ Thọ giới Thức xoa ma na phải đủ tiêu chuẩn:

 – Tuổi đời từ 18 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

 – Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất 2 năm.

– Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phố thông cơ sở hoặc tương đương.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

b/ Đối với giới tử ngoài tỉnh ngoài việc thực hiện quy định tại điều 44,45,46, còn phải thực hiện quy định tại điều 48 Chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương: phải được sự chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh.

2./Về mặt Nhà nước:

Việc thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni. Thức xoa ma na. Sa di, Sa di Ni. phải được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh theo luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và  Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

III.  HỒ SƠ GIỚI TỬ:

1./Hồ sơ giới tử gồm có:

+ 03 đơn xin phát nguyện thọ giới có ý kiến chấp thuận bổn sư hoặc y chỉ sư, ý kiến chấp thuận của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện (giới tử trong tỉnh); ý kiến giới thiệu của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành đối với giới tử ngoài tỉnh.

+ 03 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

 + 03 bản sao đơn xin xuất gia đối với giới tử thọ giới Sa di, Sa di Ni.

+ 03 bản sao chứng điệp thọ giới Sa di đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo.

+ 03 bản sao chứng điệp thọ giới Thức xoa ma na đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo Ni.

 + 03 bản sao chứng điệp Sa di Ni đối với giới tử thọ giới Thức xoa ma na.

+ 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương có thị thực đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni dưới 30 tuổi tính theo khai sanh.

+ 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương có thị thực đối với tử thọ giới Sa di. Sa di Ni, Thức xoa ma na dưới 30 tuổi tính theo khai sanh.

+ 04 tấm ảnh màu (3×4)

2./Phát hồ sơ:

+ thời gian:  kể từ ngày ra thông báo này.

+ Địa điểm:

– Giới tử ngoài tỉnh liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, hoặc liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban trị sự GHPGVN huyện mà mình hiện đang đăng ký sinh hoạt tu học trong danh bạ Tăng Ni (nếu có).

– Riêng giới tử là Tăng Ni sinh Trường trung cấp Phật học tỉnh Bến tre liên hệ nhận hồ sơ giới tử tại Văn phòng Ban giám hiệu, đơn xin thọ giới do Ban giám hiệu giới thiệu thay bổn sư/ y chỉ sư có xác nhận của BTS, sơ yếu lý lịch của các giới tử này do BGH xác nhận.

– Giởi tử có thể tải hồ sơ về từ www.phatgiaotinhbentre.com

3./Thu hồ sơ:

          Giới tử trong tỉnh nộp hồ sơ tại văn phòng BTS huyện/ thành phố mình tu học, khi nộp mỗi một bộ hồ sơ đóng góp 100.000đ (một trăm nghìn đồng) cho Ban tổ chức giới đàn, hạn chót là hết ngày 01 tháng 3 năm 2022 để ban thường trực Ban trị sự duyệt xét phân loại giới tử.

          Hồ sơ giới tử ngoài tỉnh nộp tại Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, khi nộp mỗi bộ hồ sơ đóng góp 100.000đ (một trăm nghìn đồng) hạn cuối là hết ngày 01 tháng 3 năm 2022.

IV./KHẢO HẠCH:

– Nội dung khảo hạch theo đề cương ôn thi của Ban tổ chức (đính kèm đề cương)

– Phải thuộc và hiểu nghĩa hai thời công phu.

– Phải thuộc và hiểu nghĩa 4 quyển luật trường hàng.

– Thời gian khảo hạch quy định tại chương trình của đàn giới: 07 giờ 30 sáng ngày 07 tháng 04 năm 2022 (ngày 07 tháng 03 năm Nhâm Dần).

V.MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIỚI TỬ:

– Giới tử phải có mặt tại đàn giới vào buổi sáng ngày 06 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày 06 tháng 3 năm Nhâm Dần) để chuẩn bị các thủ tục nhập đàn giới như xem danh sách được thọ giới, nhận phiếu báo danh…

– Trong thời gian 4 ngày từ 06 đến 09 tháng 4 năm 2022 (tức ngày  06 đến ngày 09 tháng 3 năm Nhâm Dần ) diễn ra đàn giới, giới tử không được vắng mặt, không được phép của Ban tổ chức, giới tử không được tự ý rời khỏi giới đàn, nếu vi phạm thì không còn là giới tử tại đàn giới.

– Đem theo đồ dùng cá nhân, y hậu, tọa cụ, bình bát, đãy lượt nước tùy theo giới mình xin lãnh thọ. Y hậu hay lễ phục phải đúng theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự.

VI./ĐÓNG GÓP CÚNG DƯỜNG:

Ban tổ chức kêu gọi sự hiệp lực nhiệt tình ủng hộ của Chư tôn đức Tăng Ni, các tự viện, quý Phật tử và nhất là các tự viện có giới tử xin thọ giới.

Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện/ thành hội trong tỉnh tích cực vận động sự ủng hộ tịnh tài tịnh phẩm cho Ban tổ chức đàn giới thành tựu một sự kiện Phật sự quan trọng này.

Trên đây là thông báo của Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa  PL.2565 – DL.2022, rất mong được Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, Trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh động viên khuyến khích giới tử đủ điều kiện phát nguyện lãnh thọ giới pháp tu học, trở về tham dự đăng đàn truyền giới do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức.

Kính chúc quý Ban, Chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng chư vị giới tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý.

1- LINK HỒ SƠ GIỚI TỬ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY:

Bìa ho so gioi dan.

DON XIN THO GIOI 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

2- LINK CÂU HỎI KHẢO HẠCH GIỚI TỬ  TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY:

ĐỀ CƯƠNG KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TỲ KHEO- TỲ KHEO NI – THỨC XOA

ĐỀ CƯƠNG KHẢO HẠCH SA DI -SA DI NI

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận